Đảng soi đường đưa lối dẫn đất nước đến bến vinh quang

Tác giả: Nam Giang

saosaosaosaosao
Chính trị 07/02/2016 09:27

Cả nước đang ngập tràn trong không khí phấn khởi bước vào mùa xuân mới, chào mừng thành công Đại hội XII và Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, mở ra một kỷ nguyên mới của mùa xuân dân tộc. Dưới ngọn cờ của Đảng, đất nước ta, dân tộc ta, nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn thử thách, giành thắng lợi vinh quang, lập nên bao kỳ tích chói lọi, vẻ vang.

Đảng soi đường đưa lối dẫn đất nước

Chúng ta đều biết, cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Nhân dân ta liên tiếp đứng lên chống ách áp bức, bóc lột của thực dân cướp nước và phong kiến tay sai. Các phong trào diễn ra mạnh mẽ, tràn đầy khí phách bất khuất và sáng ngời tinh thần yêu nước, nhưng tất cả đều không thành công, vì thiếu đường lối đúng đắn. Trong bối cảnh ấy, người con của quê hương xứ Nghệ Nguyễn Tất Thành với nhiệt tình yêu nước cháy bỏng, đã bôn ba khắp thế giới để tìm đường cứu nước, cứu dân và Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Ngày 3/02/1930, dưới sự chủ trì của Người, 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam khi đó (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) đã họp Hội nghị hợp nhất thành một Đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. 

15 tuổi, Đảng lãnh đạo thắng lợi Cách mạng Tháng Tám 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc - kỷ nguyên độc lập, tự do và CNXH. Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, một nửa đất nước được giải phóng tiến lên CNXH. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hơn 20 năm, toàn dân tộc kiên cường “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” với đại thắng mùa Xuân 1975 non sông thu về một mối, cả nước cùng đi lên CNXH.

Sau gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã khẳng định sự đúng đắn con đường đi của mình trong xu thế chung của thời đại. Đảng ta càng thể hiện rõ hơn và trở thành lực lượng chính trị duy nhất có đủ uy tín, khả năng và sứ mệnh gánh vác trách nhiệm lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam trên con đường xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Vượt qua thử thách và khó khăn to lớn, tiến hành công cuộc đổi mới trên mọi mặt: Kinh tế, chính trị, xã hội..., đến nay, Việt Nam có đủ cơ sở để khẳng định rằng, đổi mới đất nước là sự lựa chọn đúng đắn, đặt Việt Nam vào quỹ đạo phát triển mới về chất, phù hợp với xu thế của thời đại và với ý nguyện của nhân dân.

Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ Đại hội VI đến nay là một công trình sáng tạo lớn. Trải qua 30 năm phấn đấu bền bỉ, vượt qua bao khó khăn thử thách, công cuộc đổi mới đã giành được những thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Bộ mặt đất nước có sự thay đổi cơ bản và toàn diện.

Kinh tế tăng trưởng khá nhanh, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN được đẩy mạnh, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng và an ninh được giữ vững, vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Sức mạnh quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo thế và lực mới để đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp.

Hiện nay, nước ta đang tiến hành công cuộc đổi mới, hội nhập, thực hiện quá độ lên CNXH trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến đổi to lớn và sâu sắc với đặc điểm nổi bật của thời đại là các nước với chế độ xã hội và trình độ phát triển khác nhau cùng tồn tại, vừa hợp tác, vừa đấu tranh, cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

86 năm qua, dù con đường đi lên có lúc quanh co, phức tạp, dù Đảng ta có lúc phạm khuyết điểm, sai lầm, nhưng do có bản lĩnh vững vàng, thực sự khiêm tốn, cầu thị, Đảng ta nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được nhân dân tin yêu, ủng hộ. Vì vậy, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, không một thế lực nào ngăn cản nổi.

Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 86 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Cũng chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam để có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang.

Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân nước Việt thân yêu dù bất cứ ở đâu hãy giữ vững niềm tin vào Đảng sẽ lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, vững bước đi lên CNXH, thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động thiết thực, cụ thể. Mỗi chúng ta hãy là một đóa hoa xuân để dâng lên Đảng, tạo cho mùa xuân tràn ngập những bông hoa tươi thắm, tô đẹp thêm cho sự nghiệp đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

 

Ý kiến của bạn

Bình luận