Dạy học tích cực trong thực hành lái xe ô tô

Diễn đàn khoa học 01/08/2013 10:50

ThS. Nguyễn Xuân Trung Trường Trung học Giao thông vận tải Huế Người phản biện: TS. Văn Thị Thanh Nhung TS. Nguyễn Thị Tường Vi


Tóm tắt: Dạy học tích cực có mục đích là phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học trong học tập, từ đó đem lại hứng thú và hiệu quả học tập cao. Đồng thời, dạy học tích cực còn góp phần phát triển năng lực của người học trong nghề nghiệp sau này. Bài báo này trình bày một số phương pháp dạy học tích cực sử dụng trong dạy học thực hành lái xe ô tô, trên cơ sở đánh giá thực trạng dạy học thực hành lái xe ô tô, hiện nay.
Abstract: Intended positive teaching is the raising of initiative, the creation of learners in studying and then it brings the interest and the effect in learning. Besides, positive teaching also contributes in developing the ability of learners in their later careers. This article shows some methods of positive teaching used in training to practice car driving, on the basic of evaluating this actual state at the present.
Từ khóa: .
Keywords:

Dạy học tích cực là một quan điểm dạy học, trong đó bao gồm những phương pháp, cách thức tổ chức, kỹ thuật dạy học nhằm phát huy sự tích cực, sáng tạo của người học. Từ đó, đem lại hứng thú và hình thành lối tư duy độc lập trong học tập và góp phần phát triển năng lực người học trong nghề nghiệp sau này. Dạy học tích cực có bốn đặc trưng là [6]:
- Dạy học thông qua tổ chức hoạt động học tập của học viên;
- Dạy học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học;
- Tăng cường học tập cá thể phối hợp với học tập hợp tác;
- Kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá của học viên.
Với dạy nghề lái xe ô tô, thực hành lái xe là môn học quan trọng quyết định đến chất lượng đào tạo, đồng thời, là môn học có thời lượng lớn nhất trong chương trình [1]. Theo Luật Dạy nghề, “phương pháp dạy nghề trình độ sơ cấp phải chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành nghề và phát huy tính tích cực, tự giác của người học nghề” (Điều 12), nên cần phải tổ chức dạy học tích cực trong đào tạo lái xe ô tô nói chung và thực hành lái xe nói riêng. Tuy nhiên, cũng như những hoạt động dạy nghề khác hiện nay [3], dạy học thực hành lái xe vẫn chủ yếu là theo lối truyền thống, thụ động. Thầy truyền đạt, hướng dẫn – trò tiếp nhận, ghi nhớ, làm theo.

Chi tiết tham khảo Tạp chí GTVT số tháng 7/2013
Bia thang 7

Ý kiến của bạn

Bình luận