Mô phỏng 3D đá tự nhiên bằng phương pháp mạng lưới vết nứt rời rạc DFN

Mô phỏng 3D đá tự nhiên bằng phương pháp mạng lưới vết nứt rời rạc DFN

Trên quan điểm đá tự nhiên gồm hệ cấu trúc đá tồn tại trên nền vật liệu đá, bài báo trình bày các kết quả ứng dụng mô phỏng 3D để mô hình hóa đá tự nhiên bằng phương pháp mạng lưới vết nứt rời rạc DFN. Mô hình 3D là sự kết hợp của mô hình hình học và mô hình cơ học của đá. Các số liệu khảo sát hiện trường và thí nghiệm trong phòng cung cấp số liệu đầu vào để xây dựng mô hình.

Diễn đàn khoa học