Taxi có thể gắn 'mào' hoặc dán phù hiệu

Taxi có thể gắn 'mào' hoặc dán phù hiệu

Nghị định mới quy định thêm loại hình taxi công nghệ và xe hợp đồng điện tử, cho phép chủ taxi lựa chọn dán phù hiệu hoặc gắn "mào".

Giao thông 24h