Ảnh hưởng của tải trọng lặp đến độ thấm clorua và độ chống thấm nước của bê tông tính năng cao

Ảnh hưởng của tải trọng lặp đến độ thấm clorua và độ chống thấm nước của bê tông tính năng cao

Trong thực tế, các công trình đang khai thác như cầu, cảng... thường xuyên phải chịu tải trọng giao thông với nhiều mức ứng suất và số lần lặp khác nhau. Đối với các KCBT ở môi trường biển chúng còn phải chịu thêm sự xâm nhập của các chất có hại như các ion clorua. Dưới tác dụng của tải trọng giao thông có thể làm cho KCBT phát sinh các vết nứt và có thể làm thay đổi đáng kể các tính chất về thấm và vi cấu trúc của bê tông. Việc xem xét bê tông chịu ảnh hưởng của các chu kì tải trọng lặp ở các mức ứng suất khác nhau và điều kiện xâm thực của môi trường sẽ tiếp cận gần với điệu kiện thực tế của các công trình đang khai thác.

Diễn đàn khoa học
Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng muội silic đến cường độ chịu nén và độ thấm clo của vữa cường độ cao

Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng muội silic đến cường độ chịu nén và độ thấm clo của vữa cường độ cao

Việc sửa chữa và gia cường các kết cấu bê tông cốt thép (BTCT) bị ăn mòn trong môi trường ven biển là một trong những nhu cầu thực tế. Khi đó, vữa cường độ cao có độ linh động và độ thấm clo thấp sẽ được sử dụng.