Giải pháp nâng cao năng lực người trực ban phối hợp tìm kiếm và cứu nạn hàng hải Việt Nam

Giải pháp nâng cao năng lực người trực ban phối hợp tìm kiếm và cứu nạn hàng hải Việt Nam

Công tác phối hợp, tìm kiếm và cứu nạn hàng hải là nhiệm vụ đặc biệt, với những yêu cầu ngày càng cao đối với tổ chức, cá nhân thực hiện.

Diễn đàn khoa học