Giải pháp nâng cao năng lực người trực ban phối hợp tìm kiếm và cứu nạn hàng hải Việt Nam

Diễn đàn khoa học 10/09/2021 13:09

Công tác phối hợp, tìm kiếm và cứu nạn hàng hải là nhiệm vụ đặc biệt, với những yêu cầu ngày càng cao đối với tổ chức, cá nhân thực hiện.


 

TS. BÙI VĂN MINH; KS. NGUYỄN QUỐC THỤY
Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam
TS. PHAN VĂN HƯNG
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Untitled

Thời gian huấn luyện nhân viên trực ban TKCN

 

TÓM TẮT: Công tác phối hợp, tìm kiếm và cứu nạn hàng hải là nhiệm vụ đặc biệt, với những yêu cầu ngày càng cao đối với tổ chức, cá nhân thực hiện. Nguồn nhân lực thực hiện hoạt động phối hợp, tìm kiếm và cứu nạn hàng hải Việt Nam cần được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ đặc biệt này, sử dụng tối ưu thời gian vàng trong tìm kiếm cứu nạn (TKCN) để chống lại các ảnh hưởng xấu bởi điều kiện thời tiết và biến đổi khí hậu. Đội ngũ trực ban và thuyền viên nhìn chung đã được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ và chuyên môn, có ý thức kỷ luật. Tuy nhiên, đội ngũ trực ban vẫn còn tồn tại một số hạn chế về kiến thức chuyên sâu, pháp luật về TKCN cũng như trình độ ngoại ngữ, dẫn đến hiệu quả chưa đạt được như mong muốn. Vì vậy, trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một số giải pháp như đổi mới chương trình huấn luyện, thiết lập thời gian biểu hợp lý, xây dựng tiêu chí chất lượng và tăng cường huấn luyện năng lực thiết yếu nhằm nâng cao năng lực đội ngũ trực ban. Các giải pháp này được kỳ vọng sẽ được lực lượng TKCN hàng hải Việt Nam triển khai thực hiện sớm trong thực tế.
TỪ KHÓA: Nâng cao năng lực, đội ngũ trực ban, tìm kiếm cứu nạn, hàng hải.
ABSTRACT:  Maritime search and rescue activities are a particularly task, with increasing requirements for organizations and individuals to perform. Human resources of Vietnam maritime search and rescue coordination should be equipped with the necessary knowledge and skills to perform well this special task, making optimal use of the golden time in the search and rescue, combating the adverse effects of weather conditions and climate change. The watchman and crew members have generally received basic specialize training and sense of discipline. However, the watchman still has some limitations in terms of in-depth knowledge, law on search and rescue as well as foreign language skills. Therefore, in this article, we propose some solutions such as renewing the training program, setting a reasonable timetable, developing quality criteria, and strengthening the training of essential competencies to improve the quality of the training capacity of the watchman. These solutions are expected to be implemented soon in practice.
KEYWORDS: Enhancing capability, watchman, search and rescue, maritime.
Nội dung xem tại đây

 

Ý kiến của bạn

Bình luận