Nghiên cứu ứng dụng mô hình rừng cây ngẫu nhiên để dự đoán Mr của vật liệu làm lớp móng trong kết cấu mặt đường ô tô

Nghiên cứu ứng dụng mô hình rừng cây ngẫu nhiên để dự đoán Mr của vật liệu làm lớp móng trong kết cấu mặt đường ô tô

Thiết kế kết cấu mặt đường là việc lựa chọn vật liệu và chiều dày các lớp hợp lý để các lớp vật liệu đó có thể kết hợp với nhau, chịu được tác dụng của tải trọng xe và tác động thiên nhiên. Để thiết kế kết cấu mặt đường thì mô-đun đàn hồi (Mr) của các lớp vật liệu nói chung và Mr của vật liệu làm lớp móng kết cấu mặt đường nói riêng là một trong những thông số quan trọng. Nghiên cứu này sẽ ứng dụng mô hình rừng ngẫu nhiên (RF) để dự đoán Mr. Mô hình RF được xây dựng dựa trên 704 dữ liệu thử nghiệm thu thập. Việc đánh giá mô hình được thực hiện sau 100 lần mô phỏng ngẫu nhiên. Hiệu quả dự đoán của mô hình RF được đánh giá thông qua các chỉ số thống kê là R2 = 0,9833, RMSE = 238,18 kPa, MAE = 156,66 kPa. Kết quả này cho thấy mô hình RF là một công cụ hiệu quả trong việc dự đoán Mr, giúp các kỹ sư tiết kiệm thời gian, giảm chi phí thí nghiệm.

Diễn đàn khoa học