Bộ GTVT: Dùng biện pháp mạnh với nhà thầu đường sắt chậm tiến độ

Bộ GTVT: Dùng biện pháp mạnh với nhà thầu đường sắt chậm tiến độ

Bộ GTVT yêu cầu các ban QLDA áp dụng biện pháp mạnh với các nhà thầu chậm tiến độ trong 4 dự án đường sắt cấp bách đang chậm tiến độ.

Đường sắt