Thêm 1.1 triệu viên thuốc molnupiravir điều trị covid-19 đến 17 tỉnh thành

Thêm 1.1 triệu viên thuốc molnupiravir điều trị covid-19 đến 17 tỉnh thành

Thông qua Bộ Y tế, Công ty DB - cổ đông sáng lập Tập đoàn Ecopark tài trợ thêm 1,1 triệu viên thuốc cho chương trình thí điểm mở rộng sử dụng thuốc molnupiravir điều trị cho F0 tại nhà. Tổng số thuốc DB đã tài trợ cho chương trình lên tới hơn 2 triệu viên.

Doanh nghiệp