Trường đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh:Liên kết doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu thực tiễn

Trường đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh:Liên kết doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu thực tiễn

Với triết lý “đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo và đào tạo theo nhu cầu xã hội”, Trường Đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh không ngừng đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, tích cực đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội và hợp tác với doanh nghiệp.

Trường Đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh: Đổi mới quản lý nâng cao chất lượng đào tạo

Trường Đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh: Đổi mới quản lý nâng cao chất lượng đào tạo

Với phương châm “Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo và đào tạo theo nhu cầu xã hội”, Trường Đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh không ngừng đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, tích cực đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội và hợp tác với doanh nghiệp.

Giao thông 24h