Giới thiệu phương pháp đánh giá an toàn cho hệ thống hãm đoàn tàu đường sắt đô thị nhằm nâng cao tính an toàn cho đoàn tàu đường sắt đô thị tại Việt Nam

Giới thiệu phương pháp đánh giá an toàn cho hệ thống hãm đoàn tàu đường sắt đô thị nhằm nâng cao tính an toàn cho đoàn tàu đường sắt đô thị tại Việt Nam

Trên thế giới, tại hầu hết các nước phát triển, việc đánh giá an toàn hệ thống đường sắt rất được coi trọng, họ đều có các tổ chức chuyên biệt phục vụ công tác này.

CUỘC THI VIẾT: ỨNG DỤNG KHCN, Ý TƯỞNG ĐẢM BẢO ATGT