Hiệp định Tự do thương mại EU và thách thức môi trường

Hiệp định Tự do thương mại EU và thách thức môi trường

Ngày 08/6/2020, Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn Hiệp định tự do thương mại và Hiệp định bảo hộ đầu tư với EU (gọi tắt là Hiệp định), sau khi Nghị viện EU thông qua vào tháng 02/2020. Đây là nền móng cho tăng cường xuất khẩu sang thị trường EU đầy tiềm năng và tăng thu hút đầu tư từ khối kinh tế lớn này. Tuy nhiên, đây cũng là thách thức lớn đối với Việt Nam về những cam kết môi trường.

Chính trị