Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính và công tác thanh niên năm 2020

Tác giả: Bài, ảnh: Thu Hà

saosaosaosaosao
Diễn đàn khoa học 14/12/2020 11:07

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính và công tác thanh niên năm 2020.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Ngọc Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Bộ Nội vụ; đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ KH&CN; đồng chí Đỗ Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ KH&CN; Đại diện Lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ và cán bộ phụ trách công tác hành chính và thanh niên của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Cao Huy Long nhấn mạnh: Trong giai đoạn 2011 – 2020, được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và trực tiếp là Bộ trưởng, công tác cải cách hành chính của Bộ KH&CN đã cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra với những kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các nội dung: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính.

anh 1 Ong Cao Huy Long
Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Cao Huy Long báo cáo tại Hội nghị

Bộ KH&CN luôn chú trọng vào công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các văn bản pháp luật trong lĩnh vực KH&CN, chất lượng và tiến bộ các văn bản hoàn thành trên 90% kế hoạch đã được phê duyệt. Công tác rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên, công khai, minh bạch và đảm bảo tiến độ rà soát đề ra.

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã đạt được một số kết quả quan trọng trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, thiết lập và vận hành nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, hiệu quả và hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Việc đánh giá tác động thủ tục hành chính, tham gia ý kiến, thẩm định quy định thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, công bố, công khai thủ tục hành chính luôn được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Việc triển khai cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ KH&CN được thực hiện theo đúng tiến bộ, công khai, minh bạch, đảm bảo nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đã sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị thuộc Bộ đảm bảo tinh gọn, giảm nhiều đầu mối trực thuộc, pháp huy tối đa hiệu quả trong công tác quản lý và phục vụ quản lý.

Bên cạnh đó, Bộ KH&CN đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành theo thẩm quyền và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật góp phần đổi mới cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN. Đồng thời, giai đoạn 2011- 2020, Bộ KH&CN đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tài chính, kế toán, tài sản theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Bộ KH&CN đã trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cơ chế tự chủ đối với tổ chức KH&CN công lập, đồng thời tổ chức triển khai, hướng dẫn các tổ chức KH&CN thực hiện hiệu quả công tác tự chủ, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức KH&CN trên khắp cả nước.

Ngoài ra, trong công tác phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử trong hoạt động của Bộ và phục vụ người dân, doanh nghiệp luôn được Bộ KH&CN quan tâm và tham mưu thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ KH&CN đã hoàn thành việc kết nối, liên thông Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ với Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử. Hoàn thiện Cổng dịch vụ công của Bộ để sẵn sàng kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ quốc gia, rà soát và ban hành Danh mục thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Bộ KH&CN.

Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo về tình hình, kết quả triển khai thực hiện chiến lược phát triển thanh niên của Bộ KH&CN. Theo đó trong 10 năm qua (2011- 2020), Bộ KH&CN đã triển khai một cách cơ bản và toàn diện của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011- 2020. Bộ KH&CN đã triển khai và thực hiện đảm bảo theo chỉ tiêu trong Chiến lược, Kế hoạch phát triển thanh niên của Bộ KH&CN. Bộ KH&CN đã hình thành đầu mối tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh niên đồng thời từng bước kiện toàn và nâng cao năng lực về tổ chức, bộ máy và cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN.

Bộ KH&CN đã ban hành các Kế hoạch, chương trình cụ thể để triển khai các hoạt động quản lý nhà nước về công tác thanh niên góp phần đưa các quy định của pháp luật về thanh niên vào cuộc sống. Bộ KH&CN đã thực hiện tốt việc lồng ghép chỉ tiêu, mục tiêu trong các chương trình, kế hoạch, đề án, chiến lược,...qua đó bảo đảm cho thanh niên thực hiện các quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên trên các lĩnh vực theo quy định.

Bên cạnh đó, hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức là thanh niên được quan tâm thực hiện góp phần làm cho thanh niên trong Bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Phong trào xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên Bộ cũng đã được triển khai nề nếp; hoạt động văn hóa, văn nghệ trong cơ quan đã có bước đổi mới về hình thức, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, công chức là thanh niên, hoạt động nghiên cứu khoa học cũng có nhiều đổi mới và thanh niên đã tham gia rất tích cực và chủ động vào việc quản lý nhà nước và xã hội.

anh 2 toan canh Hội nghị tập huấn
Toàn cảnh Hội nghị

Đặc biệt, Bộ KH&CN đã phát huy được vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ trong bảo đảm triển khai thực hiện Chiến lược.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên trao đổi về: Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và những điểm cần lưu ý; Phổ biến, hướng dẫn quy trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ KH&CN; Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ KH&CN; Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tại Bộ KH&CN; Việc chuyển đổi xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Phổ biến những điểm mới và hướng dẫn triển khai Luật thanh niên năm 2020; Tình hình, kết quả triển khai công tác cải cách hành chính và công tác thanh niên tại Sở KH&CN Hòa Bình; Một số quy định trong việc sử dụng, trọng dụng đội ngũ cán bộ KH&CN trẻ; Chính sách đối với thanh niên trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, áp dụng thực tiễn trong công việc; góp phần thực hiện tốt, hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị.

Ý kiến của bạn

Bình luận