Trường Đại học Giao thông vận tải: Liên kết đào tạo hướng phát triển công dân toàn cầu

Trường Đại học Giao thông vận tải: Liên kết đào tạo hướng phát triển công dân toàn cầu

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều phương diện của đời sống xã hội trong xu thế hội nhập quốc tế. Nắm bắt xu thế này, Trường Đại học GTVT đã linh hoạt trong việc chuyển đổi chương trình, phương thức, mục tiêu đào tạo, đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng. Có thể khẳng định, liên kết đào đạo quốc tế là một hướng đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và hội nhập quốc tế của Trường Đại học GTVT.

Diễn đàn khoa học