Khẩn trương xây dựng các trạm dừng nghỉ, hệ thống ITS trên cao tốc Bắc - Nam

Tác giả: Công Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 05/03/2024 16:15

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu, khi cao tốc khánh thành, hệ thống giao thông thông minh (ITS) và trạm dừng nghỉ phải đảm bảo hoạt động khai thác đồng bộ.

Khẩn trương xây dựng các trạm dừng nghỉ, hệ thống ITS trên cao tốc Bắc - Nam- Ảnh 1.

Trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (ảnh minh họa)

Khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng, hoàn thành hệ thống ITS

Bộ GTVT vừa ban hành Thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp tình hình triển khai đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ và hệ thống giao thông thông minh trên đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Theo đó, về triển khai hệ thống giao thông thông minh (ITS) trên đường cao tốc, kết luận nêu rõ, việc triển khai đầu tư hệ thống ITS và Trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến phải đảm bảo phù hợp kiến trúc tổng thể; công nghệ, hệ thống thiết bị đảm bảo tiên tiến, hiện đại; hệ thống phần mềm lõi phải đảm bảo dùng chung, kết nối đồng bộ giữa các trung tâm điều hành giao thông tuyến...

Trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến có cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng cho các lực lượng chức năng phối hợp quản lý, vận hành, khai thác trên tuyến theo quy định của Nghị định 25/2023. Quá trình tổ chức thực hiện đầu tư phải bảo đảm thủ tục, quy định của pháp luật, minh bạch, tránh tiêu cực, lãng phí.

Bộ GTVT yêu cầu các ban QLDA với trách nhiệm là chủ đầu tư dự án, khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng, hoàn thành hệ thống ITS và trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến để đảm bảo hoạt động đồng bộ khi cao tốc khánh thành và đi vào khai thác.

Bộ GTVT
Quá trình đấu thầu lựa chọn nhà thầu đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm; công nghệ, thiết bị được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Đối với các dự án giai đoạn 2017 - 2020, Ban QLDA 6 chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương rà soát, hoàn thiện thiết kế kỹ thuật (kiến trúc tổng thể hệ thống) với chất lượng tốt nhất, dự toán hệ thống ITS làm cơ sở để các ban QLDA triển khai thực hiện.

Các ban QLDA khẩn trương, quyết liệt triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng hệ thống ITS và trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến đối với các dự án đầu tư công được giao quản lý theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu tiếp tục để chậm trễ và chất lượng dự án không đảm bảo.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, Ban QLDA 6, Ban QLDA 85 đôn đốc các nhà đầu tư tiếp tục triển khai đầu tư hệ thống ITS và trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến tại 3 dự án đầu tư theo hình thức PPP theo đúng hồ sơ đã duyệt và hợp đồng PPP, bảo đảm hoàn thành khai thác đồng bộ.

Đối với các dự án giai đoạn 2021 - 2025, các ban QLDA nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ GTVT, phối hợp chặt chẽ cùng Ban QLDA 6 lập thiết kế kỹ thuật, dự toán; khẩn trương rà soát hồ sơ, thủ tục pháp lý, phương án đầu tư, cân đối, ưu tiên nguồn vốn của dự án để đầu tư hệ thống ITS và Trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến; báo cáo Bộ GTVT về dự kiến nguồn vốn cần bổ sung (nếu thiếu), không được để dự án chậm trễ do thiếu vốn.

Khẩn trương xây dựng các trạm dừng nghỉ, hệ thống ITS trên cao tốc Bắc - Nam- Ảnh 2.

Bộ GTVT yêu cầu nghiên cứu phương án mua sắm phần mềm ITS để dùng chung thống nhất cho các tuyến cao tốc

Hệ thống ITS phải đảm bảo đồng bộ, hiện đại

Bộ GTVT yêu cầu Cục Đường cao tốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đầu tư xây dựng (QLĐTXD) và các ban QLDA xây dựng lộ trình, báo cáo cấp có thẩm quyền về lộ trình thực hiện trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến đường cao tốc theo quy định của Nghị định 25/2023 (bao gồm cả 2 giai đoạn).

Cục Đường cao tốc Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ GTVT), Cục QLĐTXD nghiên cứu phương án mua sắm phần mềm ITS để dùng chung thống nhất cho các tuyến cao tốc nhằm đảm bảo tính tổng thể, tích hợp thông tin liên tuyến phục vụ công tác quản lý và điều hành giao thông.

Đồng thời tiếp tục chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất mô hình và phương án tổ chức đầu tư, vận hành Trung tâm quản lý hệ thống giao thông thông minh ITS Quốc gia, đảm bảo kết nối, vận hành đồng bộ với các trung tâm quản lý điều hành giao thông trên các tuyến cao tốc, bao gồm các hệ thống đã đưa vào khai thác và các dự án do các địa phương là cơ quan chủ quản.

"Cục Đường cao tốc Việt Nam khẩn trương tham mưu cho Bộ GTVT có văn bản hướng dẫn, yêu cầu các địa phương rà soát triển khai thực hiện đầu tư hệ thống ITS tại các dự án đường bộ cao tốc được giao là cơ quan chủ quản, đảm bảo hoàn thành đồng bộ, kết nối hiệu quả với hệ thống ITS trên các tuyến cao tốc do Bộ GTVT quyết định đầu tư", Bộ GTVT yêu cầu.

Khẩn trương xây dựng các trạm dừng nghỉ, hệ thống ITS trên cao tốc Bắc - Nam- Ảnh 3.

Hệ thống ITS trên các cao tốc do địa phương làm cơ quan chủ quản phải đảm bảo đồng bộ với hệ thống ITS trên các tuyến cao tốc do Bộ GTVT quyết định đầu tư

Đối với Cục QLĐTXD, Bộ GTVT yêu cầu, theo chức năng, nhiệm vụ, cục cần chủ trì tổ chức thẩm định và tham mưu Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án đầu tư công đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định, tiến độ.

Đồng thời thực hiện chức năng cơ quan chuyên môn về xây dựng trong đầu tư hệ thống ITS các dự án thành phần cao tốc do Nhà nước đầu tư theo chức năng và phạm vi công việc được giao.

Ngoài ra, Bộ GTVT yêu cầu Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường tiếp tục phối hợp với Cục QLĐTXD và Cục Đường cao tốc Việt Nam thực hiện nhiệm vụ thẩm định theo thẩm quyền đối với hệ thống ITS của các dự án đường bộ cao tốc do Nhà nước đầu tư.

Cùng với đó, Bộ GTVT yêu cầu Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông tiếp tục tham mưu ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ cho công tác quản lý, khai thác, vận hành và bảo trì hệ thống ITS; phối hợp với Cục Đường cao tốc Việt Nam và Cục Đường bộ Việt Nam trong việc quản lý, khai thác, vận hành và bảo trì hệ thống ITS quốc gia trên đường cao tốc.

Vụ Kế hoạch - Đầu tư phải rà soát, tham mưu về nguồn vốn để đầu tư hệ thống ITS và Trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến đảm bảo đầy đủ, kịp thời, hiệu quả.

Đối với Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT yêu cầu khẩn trương triển khai công tác lập Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (trong đó có quy hoạch hạng mục hệ thống ITS) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Luật Quy hoạch.

Cục Đường bộ Việt Nam cần chủ động chuẩn bị nhân sự và các phương án để tiếp nhận, quản lý vận hành, bảo trì, khai thác các tuyến đường cao tốc gắn với hệ thống ITS ngay khi được bàn giao.

Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Ban QLDA 6 trong quá trình triển khai nghiên cứu thiết kế kỹ thuật hệ thống ITS để đảm bảo đồng bộ, hiện đại, cùng chịu trách nhiệm với Ban QLDA 6 nếu để xảy ra sai sót. Đồng thời phối hợp với Cục QLĐTXD và Cục Đường cao tốc Việt Nam thực hiện nhiệm vụ thẩm định theo thẩm quyền đối với hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống ITS của các dự án đường bộ cao tốc do Nhà nước đầu tư.

Khẩn trương xây dựng các trạm dừng nghỉ, hệ thống ITS trên cao tốc Bắc - Nam- Ảnh 4.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

Phải khai thác đồng bộ trạm dừng nghỉ khi hoàn thành cao tốc

Về triển khai trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Bộ GTVT yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư các trạm dừng nghỉ, sớm đưa vào sử dụng, phục vụ nhân dân, đặc biệt là các trạm dừng nghỉ thuộc các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 phải đưa vào khai thác đồng bộ khi hoàn thành dự án.

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, đối với 8 trạm dừng nghỉ đã phê duyệt kết quả sơ tuyển nhà đầu tư, các ban QLDA chủ động rà soát, chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ để triển khai thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư ngay khi Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu được ban hành và có hiệu lực thi hành, đồng thời chỉ đạo nhà đầu tư thi công và hoàn thành sớm nhất có thể các trạm dừng nghỉ để phục vụ nhân dân.

Giám đốc các ban QLDA chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu để xảy ra chậm chễ, không đáp ứng tiến độ.
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng

Đối với các trạm dừng nghỉ còn lại trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các ban QLDA chủ động chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ đề xuất dự án kinh doanh, hồ sơ mời thầu đủ điều kiện trình thẩm định, phê duyệt trong thời gian các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan được xây dựng, sửa đổi, ban hành để rút ngắn tiến độ lựa chọn các nhà đầu tư và đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng giao Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường cao tốc Việt Nam, Cục QLĐTXD chủ động rà soát, xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 01/2023 để triển khai thủ tục ban hành sớm (nếu Nghị định hướng dẫn Luật đấu thầu cho phép) làm cơ sở thực hiện lựa chọn nhà đầu tư trạm dừng nghỉ nói riêng và các công trình dịch vụ chuyên ngành đường bộ nói chung.

Cùng với đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng giao Cục Đường cao tốc Việt Nam chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát để rút ngắn tối đa thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện trạm dừng nghỉ, phù hợp với các quy định của pháp luật.

"Trong quá trình triển khai phải rà soát kỹ lưỡng và hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan (nếu có) để đảm bảo đầy đủ hành lang pháp lý làm cơ sở triển khai tổ chức thực hiện; trường hợp phát sinh vướng mắc, kịp thời tham mưu, báo cáo lãnh đạo Bộ GTVT đề xuất phương án giải quyết, bảo đảm tiến độ đầu tư, đưa vào khai thác đồng bộ các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông khi các dự án đưa vào khai thác, sử dụng", kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ.