Công bố các quyết định nhân sự Công ty TNHH Kho cảng LNG Sơn Mỹ

Công bố các quyết định nhân sự Công ty TNHH Kho cảng LNG Sơn Mỹ

Ngày 27/4/2022 diễn ra Lễ công bố Quyết định bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch; bổ nhiệm Giám đốc, PGĐ, Kế toán trưởng Công ty TNHH Kho cảng LNG Sơn Mỹ.

Doanh nghiệp