Rà soát điều chỉnh thiết kế điểm dừng khẩn cấp cao tốc Nha Trang-Cam Lâm

Rà soát điều chỉnh thiết kế điểm dừng khẩn cấp cao tốc Nha Trang-Cam Lâm

Các chi phí phát sinh tăng/giảm do việc điều chỉnh được thực hiện theo quy định hợp đồng BOT của dự án.

Đầu tư - Hạ tầng