Đề xuất đầu tư hơn 400 tỷ đồng nâng cấp luồng Cửa Việt

Đề xuất đầu tư hơn 400 tỷ đồng nâng cấp luồng Cửa Việt

Cục Hàng hải VN đề xuất chủ trương cải tạo đê chắn cát luồng Cửa Việt với kinh phí hơn 407 tỷ đồng.

Thị trường