Hàng chục tuyến luồng hàng hải sẽ được nạo vét, duy tu thế nào trong năm 2024?

Tác giả: M.Thành

saosaosaosaosao
Hàng hải 15/01/2024 22:24

Theo kế hoạch được Bộ GTVT phê duyệt, luồng hàng hải Hải Phòng (đoạn Kênh Hà Nam, Bạch Đằng) được nạo vét, duy tu và hoàn thành ngay trong năm 2024; Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu thực hiện trong năm 2024 – 2025.

Bộ GTVT vừa có Quyết định số 1671 phê duyệt Kế hoạch bảo trì công trình hàng hải năm 2024. Quyết định do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang ký, nêu rõ: tổng kinh phí thực hiện kế hoạch năm 2024 là 1.823.058 triệu đồng.

Luồng Hải Phòng, sông Hậu sẽ được nạo vét thế nào trong năm 2024?- Ảnh 1.

Nạo vét luồng hàng hải Hải Phòng (đoạn Lạch Huyện)

Trong số này, tuyến luồng Sài Gòn - Vũng Tàu thực hiện trong 3 năm 2022 – 2024 (tổng kinh phí 205,5 tỷ đồng), trong đó thực hiện năm 2024 là 20,55 tỷ đồng.

Một số tuyến luồng thực hiện từ 2023 - 2024, gồm: luồng Hải Phòng năm 2023 (đoạn Lạch Huyện), khối lượng nạo vét 1.800.000m3, kinh phí năm 2024 khoảng 343 tỷ đồng; luồng Diêm Điền 45,9 tỷ đồng; luồng Hải Thịnh 15,3 tỷ đồng; luồng Cửa Lò 48,2 tỷ đồng; luồng Hòn La 17,5 tỷ đồng; luồng Thuận An 12,6 tỷ đồng; luồng Đà Nẵng 36 tỷ đồng; luồng Sa Kỳ 14 tỷ đồng; luồng Soài Rạp (khối lượng nạo vét 2.400.000m3, kinh phí khoảng 425 tỷ đồng); luồng Sài Gòn – Vũng Tàu 227 tỷ đồng; luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn sông Hậu (nạo vét 2.100.000m3, kinh phí 528 tỷ đồng).

Cũng theo quyết định của Bộ GTVT, có 2 công trình thực hiện năm 2024 với khối lượng nạo vét 380.000m3, tổng kinh phí 77,1 tỷ đồng gồm: luồng Hải Phòng (đoạn kênh Hà Nam, Bạch Đằng) và luồng Rạch Giá. Hai công trình này bảo trì theo khối lượng thực tế đấu thầu.

Với giai đoạn 2024-2025, có 12 tuyến luồng sẽ được nạo vét, duy tu với tổng khối lượng 8.490.780m3, kinh phí khoảng 11,6 tỷ đồng. Các tuyến luồng bao gồm luồng Hải Phòng (đoạn Lạch Huyện), luồng Hải Phòng (đoạn Sông Cấm, kênh Cái Tráp), luồng Hòn Gai - Cái Lân, luồng Phà Rừng, luồng Cửa Hội - Bến Thủy (đoạn Cửa Hội), luồng Cửa Việt, luồng Cửa Gianh, luồng Soài Rạp, luồng Sài Gòn - Vũng Tàu, luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, luồng Phan Thiết, luồng Ba Ngòi.

Theo Bộ GTVT, để đảm bảo kế hoạch được thực hiện hiệu quả, Bộ GTVT giao Cục Hàng hải VN tổ chức thực hiện các nội dung của kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả kinh tế - kỹ thuật, tiến độ và tuân thủ quy định của pháp luật. Đồng thời, thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư với các công trình thuộc kế hoạch được phê duyệt.

Đồng thời, lập và báo cáo Bộ GTVT tiến độ chi tiết triển khai Kế hoạch bảo trì công trình hàng hải năm 2024 làm căn cứ kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện. Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả thực hiện kế hoạch theo quy định.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện kế hoạch, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát việc đổ thải chất nạo vét, khảo sát đo đạc độ sâu trong quá trình thực hiện các công trình theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Bộ GTVT giao Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì tổng hợp, tham mưu cho lãnh đạo Bộ trong quá trình tổ chức thực hiện, kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kịp thời, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, theo Cục Hàng hải VN, năm 2023, Cục được Bộ GTVT giao kế hoạch thực hiện công tác nạo vét duy tu tại 18 tuyến luồng với tổng kinh phí khoảng 1.566 tỷ đồng; sửa chữa, bảo trì các công trình hàng hải khác với tổng kinh phí khoảng 81 tỷ đồng.

Quá trình tổ chức thực hiện nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải do có ý kiến của Kiểm toán nhà nước theo quy định tại Nghị định số 159/2018 về "Quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa" và Nghị định số 32/2019 quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên nên đến tháng 5/2023 mới bắt đầu triển khai sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cục Hàng hải VN đã chủ động đôn đốc, quyết tâm đẩy nhanh các thủ tục bảo đảm công tác nạo vét duy tu các tuyến luồng hoàn thành theo đúng kế hoạch đã được Bộ GTVT giao. Đến thời điểm hiện nay, các tuyến luồng đang triển khai và dự kiến sẽ hoàn thành theo đúng kế hoạch, chỉ riêng có tuyến luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu phải điều chỉnh thời gian hoàn thành sang tháng 1/2024 do đến tháng 9/2023 mới được chấp thuận vị trí đổ chất nạo vét.

Cụ thể, với 4 tuyến luồng thực hiện năm 2022 và hoàn thành năm 2023, tiến độ như sau: Luồng hàng hải Soài Rạp đã hoàn thành thi công nạo vét đến chuẩn tắc thiết kế đã được duyệt ngày 12/11/2023 và hiện đang hoàn thiện hồ sơ để tổ chức nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng.

Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn Sông Hậu đã tổ chức nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng (hoàn thành thi công nạo vét ngày 21/10/2023).

Luồng hàng hải Hải Phòng (đoạn Lạch Huyện) khởi công từ ngày 11/10/2023 với thời gian thi công 79 ngày. 

Luồng hàng hải Hải Phòng (đoạn Kênh Hà Nam, Bạch Đằng) khởi công từ ngày 4/11/2023 với thời gian thi công là 50 ngày. 

Trong khi đó, luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu (thực hiện năm 2022 và hoàn thành năm 2024) đã khởi công từ ngày 25/11/2023 với thời gian thi công là 67 ngày. Hiện nay, nhà thầu đang triển khai thi công nạo vét duy tu luồng và dự kiến hoàn thành trong tháng 1/2024.

Về công trình nạo vét duy tu thực hiện năm 2023 có 1 tuyến luồng là luồng hàng hải Rạch Giá, khởi công từ ngày 28/9/2023 với thời gian thi công là 85 ngày. 

Cuối cùng là 12 tuyến luồng nạo vét duy tu thực hiện năm 2023-2024 thì luồng hàng hải Hải Thịnh đang triển khai các thủ tục phê duyệt thiết kế, đấu thầu, dự kiến sẽ hoàn thành công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu trong tháng 1/2024 để triển khai thi công nạo vét.

Với 7 tuyến luồng hàng hải Hải Phòng (đoạn Lạch Huyện), Cửa Lò, Đà Nẵng, Sa Kỳ, Soài Rạp, Sài Gòn - Vũng Tàu, luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn Sông Hậu đang triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư (bao gồm khảo sát phục vụ thiết kế, thủ tục môi trường,…) và dự kiến hoàn thành năm 2023 để đấu thầu, thi công năm 2024.

4 tuyến luồng còn lại được giao bổ sung gồm: Luồng hàng hải Diêm Điền, Thuận An, Hòn La, Cửa Việt, hiện đang phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn tìm kiếm, đánh giá các vị trí đổ chất nạo vét cho công trình và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2023 để triển khai các thủ tục tiếp theo.

Ý kiến của bạn

Bình luận