Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ-tron nhân tạo để nâng cao độ chính xác cho cảm biến đo thân nhiệt không tiếp xúc

Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ-tron nhân tạo để nâng cao độ chính xác cho cảm biến đo thân nhiệt không tiếp xúc

Mạng nơ-ron nhân tạo (MNN) là một phương pháp hiện đại để giải quyết những bài toán với đối tượng vào dạng bất định

Diễn đàn khoa học