Một số giải pháp phát triển vận tải hàng hóa đa biên ở Việt Nam trên tinh thần của Hiệp định tạo thuận lợi vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới các nước tiểu vùng Mê Kông mở rộng (gms-cbta)

Diễn đàn khoa học 26/11/2020 10:40

Nội dung bài báo tập trung nghiên cứu, rà soát những quy định của GMS-CBTA về vận tải hàng hóa qua lại biên giới các nước thành viên, những cơ hội và thách thức đối với thị trường vận tải hàng hóa của Việt Nam khi triển khai Hiệp định,


 

TS. NGUYỄN THỊ HỒNG MAI
Trường Đại học Giao thông vận tải

DT

Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu giữa Việt Nam và Lào

Nội dung bài báo tập trung nghiên cứu, rà soát những quy định của GMS-CBTA về vận tải hàng hóa qua lại biên giới các nước thành viên, những cơ hội và thách thức đối với thị trường vận tải hàng hóa của Việt Nam khi triển khai Hiệp định, từ đó đề xuất một số giải pháp cho các doanh nghiệp vận tải đa biên tận dụng tốt những lợi thế của Hiệp định, thực hiện đúng, đủ các quy định của GMS-CBTA mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả khai thác.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận