Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm sử dụng nano-organosilane (zycotherm) cho bê tông asphalt BTNC12.5 sử dụng cốt liệu gốc axit trong điều kiện Việt Nam

28/01/2018 15:56

Cốt liệu gốc axit tại một số mỏ đá tại Việt Nam thường có khả năng dính bám với bi-tum không đạt yêu cầu đối với cốt liệu sử dụng cho bê tông asphalt (BTA).

HUNG_Page_01
HUNG_Page_02
HUNG_Page_03
HUNG_Page_04
HUNG_Page_05
HUNG_Page_06
HUNG_Page_07
HUNG_Page_08
HUNG_Page_09
HUNG_Page_10
HUNG_Page_11
HUNG_Page_12
HUNG_Page_13
HUNG_Page_14
HUNG_Page_15
Ý kiến của bạn

Bình luận