Một số nhiệm vụ trong tâm công tác tuyên giáo Công đoàn GTVT năm 2022

Tác giả: Thu Hà

saosaosaosaosao
Xã hội 09/03/2022 13:49

Nhằm tạo sự chủ động và thống nhất tại các cấp Công đoàn, Công đoàn GTVT định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2022.

trung tâm an ninh hàng không z3151003383592_1705c6
Lãnh đạo công đoàn ngành GTVT thăm, động viên người lao động trong dịp Tết 2022. 

Năm 2022, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết sô 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, thực hiện Công văn số 3710/TLĐ-TG ngày 28/02/2022 của Tổng Liên đoàn  Việt Nam về việc định hướng các nội dung trọng tâm công tác tuyên giáo, Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam hướng dẫn các công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở thực hiện công tác tuyên giáo tại văn bản số 785/CĐN ban hành ngày 08/03 như sau:

Trong đó tiếp tục tuyên truyền, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tô chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, trong đó tham mưu, xây dựng triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị theo hướng thiết thực, khả thi góp phần dưa Nghị quyết vào cuộc sống. Các cấp công đoàn hoàn thành việc quán triệt, học tập các Nghị quyết, chương trình hành động trước ngày 30/5/2022.

Tập trung thực hiện Chương trình đây mạnh công tác truyền thông công đoàn đến năm 2023; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng. Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, khai thác, ứng dụng rộng rãi các phương tiện truyền thông số, internet, mạng xã hội để tuyên truyền, cung cấp thông tin cho đoàn viên, CNVCLD. Truyền thông kịp thời, hiệu quả các vẫn để lớn, nhạy cảm, người lao động và xã hội quan tâm.

Tham mưu đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật, triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp công đoàn để việc học tập và làm theo Bác ngắm sâu vào công việc hàng ngày, là động lực sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và cá nhân; hàng năm có tổng kết, đánh giá, ghi nhận, biểu dương, khen thưởng kịp thời, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Công đoàn GTVT Việt Nam yêu các công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở tăng cường nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, dư luận xã hội trong đoàn viên, CNVCLĐ; nâng cao hiệu quả công tác nhận diện, đầu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch về công nhân, công đoản, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Chủ động củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên công đoàn.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả triển khai các chương trình phối hợp đã ký kết với chuyên môn, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục và đảo tạo, thông tin - truyền thông...

Tham mưu, tổ chức các hoạt động và một số sự kiện nâng cao đời sống văn hóa tỉnh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ; gắn với việc triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phu về phê duyệt chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 20212026”.

Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ được phân công làm công tác tuyên giáo ở các cấp công đoàn, nhất là các kỹ năng tuyên truyền miệng, viết tin, bài; năm bắt, phản ánh dư luận xã hội, tô chức các hoạt động văn hóa cơ sở. Quá trình triển khai thực hiện, các nhiệm vụ thường xuyên khác, các cấp công đoàn căn cứ chương trình, kế hoạch, bám sát chỉ đạo của cấp ủy và công đoàn cập trên đê triên khai thực hiện.

Ý kiến của bạn

Bình luận