Một số vấn đề phát triển đường sắt tốc độ cao ở Việt Nam

Diễn đàn khoa học 16/09/2021 14:35

Phát triển đường sắt tốc độ cao ở Việt Nam đặt ra nhiều thách thức như tính cấp thiết phải đầu tư, kịch bản phát triển, đối tượng chuyên chở, lựa chọn công nghệ, an sinh xã hội và hiệu quả của dự án.


 

Untitled

Sơ đồ bố trí tàu container trên ĐSTĐC

  Phát triển đường sắt tốc độ cao ở Việt Nam đặt ra nhiều thách thức như tính cấp thiết phải đầu tư, kịch bản phát triển, đối tượng chuyên chở, lựa chọn công nghệ, an sinh xã hội và hiệu quả của dự án. Trong giới hạn bài báo, tác giả nghiên cứu kinh nghiệm khai thác hỗn hợp vận tải hành khách và hàng hóa trên tuyến đường sắt tốc tốc độ cao. Cũng như phân tích xu hướng phát triển loại hình vận tải hàng hóa bằng đường sắt tốc độ cao trên thế giới, từ đó lựa chọn loại hình khai thác đường sắt tốc độ cao phù hợp với điều kiện của Việt Nam.


TS. NGUYỄN TIẾN QUÝ, Trường Đại học Giao thông vận tải; ThS. BÙI THỊ NHƯ LOAN, Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải

Nội dung xem tại đây

 

Ý kiến của bạn

Bình luận