Mức thu phí bay qua vùng trời Việt Nam từ 115-520 USD/chuyến

Giao thông 24h 29/12/2015 09:09

Đây là quy định tại Thông tư số 196/2015/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bay qua vùng trời Việt Nam do Bộ Tài chính mới ban hành.

Mức thu phí bay qua vùng trời Việt Nam tư

Thông tư được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sở hữu, sử dụng hoặc quản lý tàu bay thực hiện chuyến bay qua vùng trời Việt Nam, tổ chức cung cấp dịch vụ điều hành bay qua vùng trời Việt Nam, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Đối tượng chịu phí là các chuyến bay thường lệ; chuyến bay không thường lệ; chuyến bay chuyên cơ kết hợp vận chuyển thương mại. Còn các chuyến bay bay qua vùng trời Việt Nam không vì mục đích thương mại, bao gồm: Chuyến bay chuyên cơ (không bao gồm chuyến bay chuyên cơ kết hợp vận chuyển thương mại); chuyến bay công vụ; chuyến bay tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo, cứu trợ lũ lụt, thiên tai và làm nhiệm vụ nhân đạo khác là đối tượng không chịu phí.

Thông tư quy định rõ, mức thu phí bay qua vùng trời Việt Nam đối với chuyến bay thường lệ từ 115 USD đến 480 USD tùy theo trọng tải cất cánh và cự ly bay.

Cụ thể mức thu phí đối với chuyến bay thường lệ bay qua vùng trời Việt Nam như sau:

Trọng tải cất cánh tối đa (MTOW)

Mức phí (USD/chuyến bay)

Cự ly bay qua vùng trời Việt Nam dưới 500 km

Cự ly bay qua vùng trời Việt Nam từ 500 km trở lên

Dưới 20 tấn

115

129

Từ 20 - dưới 50 tấn

176

197

Từ 50 - dưới 100 tấn

255

286

Từ 100 - dưới 150 tấn

330

370

Từ 150 - dưới 190 tấn

384

431

Từ 190 - dưới 240 tấn

420

460

Từ 240 - dưới 300 tấn

450

490

Từ 300 tấn trở lên

480

520

Đối với chuyến bay qua vùng trời Việt Nam và vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý, mức thu như sau:

Trọng tải cất cánh tối đa (MTOW)

Mức phí (USD/chuyến bay)

Tổng cự ly bay qua vùng trời Việt Nam và vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý dưới 500 km

Tổng cự ly bay qua vùng trời Việt Nam và vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý từ 500 km trở lên

Dưới 20 tấn

61

68

Từ 20 - dưới 50 tấn

93

104

Từ 50 - dưới 100 tấn

134

150

Từ 100 - dưới 150 tấn

174

195

Từ 150 - dưới 190 tấn

202

227

Từ 190 - dưới 240 tấn

221

242

Từ 240 - dưới 300 tấn

237

258

Từ 300 tấn trở lên

253

274

Đối với chuyến bay không thường lệ áp dụng mức thu phí bằng 120% mức thu phí quy định trên.Phí bay qua vùng trời Việt Nam là khoản thu thuộc Ngân sách Nhà nước.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 16/1/2016 và áp dụng từ năm tài chính 2016.

Ý kiến của bạn

Bình luận