Nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp lĩnh vực giao thông vận tải nói riêng niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Diễn đàn khoa học 17/12/2021 09:43

Báo cáo tài chính truyền đạt các hoạt động kinh doanh và hiệu quả tài chính của một công ty, có ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định của nhà đầu tư


ThS. TRẦN THỊ HỒNG BÍCH
Trường Đại học Giao thông vận tải

anh bich

Bảng 2.1. DNNY trên Sở GDCK Hà Nội phân theo nhóm ngành năm 2020

 

TÓM TẮT: Báo cáo tài chính (BCTC) truyền đạt các hoạt động kinh doanh và hiệu quả tài chính của một công ty, có ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định của nhà đầu tư. Tuy nhiên, thực tế chất lượng BCTC doanh nghiệp niêm yết (DNNY) còn nhiều vấn đề nổi cộm. Thông qua việc thu thập, tổng hợp và phân tích các thông tin liên quan, bài báo đưa ra đánh giá về thực trạng chất lượng kiểm toán và xác định các nhân tố ảnh hưởng chủ yếu tới chất lượng kiểm toán BCTC của doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp lĩnh vực GTVT nói riêng đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Từ đó, bài báo đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán BCTC các DNNY.

TỪ KHÓA: Kiểm toán báo cáo tài chính, doanh nghiệp niêm yết, chất lượng kiểm toán.
ABSTRACT: Financial statements express the business activities and financial performance of a company, which has a direct influence on investor decision. However, in reality, financial statement quality of listed companies still has many outstanding problems. Through the collection, synthesis and analysis of relevant information, the article makes an assessment of the current status of audit quality and identifies the main factors affecting the audit quality of financial statements of the enterprises in general and enterprises in the transport sector in particular which are listed on the Hanoi Stock Exchange. Accordingly, the article proposes some solutions to improve the quality of auditing financial statements of state-owned enterprises.
KEYWORDS: Audit of financial statements, listed companies, quality of audit/audit quality.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận