Nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp lĩnh vực giao thông vận tải nói riêng niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp lĩnh vực giao thông vận tải nói riêng niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Báo cáo tài chính truyền đạt các hoạt động kinh doanh và hiệu quả tài chính của một công ty, có ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định của nhà đầu tư

Diễn đàn khoa học