Nghiên cứu ảnh hưởng của rong rêu hà bám đến sự thay đổi hiệu suất của chong chóng bằng phương pháp CFD

Diễn đàn khoa học 29/04/2021 10:46

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của rong rêu hà bám đến sự thay đổi hiệu suất của chong chóng làm việc ở chế độ tự do bằng phương pháp CFD.


 

PGS. TS. TRẦN NGỌC TÚ; TS. LÊ THANH BÌNH; ThS. NGUYỄN THỊ THU QUỲNH
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

tran ngoc tu-1
 

 

TÓM TẮT: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của rong rêu hà bám đến sự thay đổi hiệu suất của chong chóng làm việc ở chế độ tự do bằng phương pháp CFD. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, ảnh hưởng của rong rêu hà bám đến sự thay đổi hiệu suất của chong chóng là đáng kể và phụ thuộc vào mức độ hà bám trên cánh chong chóng và các bước tiến tương đối của chong chóng. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, phương pháp CFD có thể được sử dụng như một cách tiếp cận thực tế trong đánh giá ảnh hưởng của rong rêu hà bám đến hiệu suất của chong chóng. Mô hình chong chóng Potsdam được sử dụng trong nghiên cứu để kiểm tra và chứng thực kết quả mô phỏng so với kết quả thử mô hình trong bể thử.
TỪ KHÓA: RANSE, chong chóng tự do, độ nhám, hà bám.
ABSTRACT: This paper presents the results study the effect of roughness on the performance of marine propeller by using CFD method. The effect of different roughness conditions on the propeller characteristics were carried out for various advance coefficients. The predicted obtained results show that, the effect of fouling on propeller characteristics is strong and depend on fouling conditions and advance coefficients. The study indicates the proposed CFD method which can be used as a practical approach to evaluate the effect of fouling conditions on propeller performance. The well-known Potsdam Propeller was used as test case in this study.
KEYWORD: RANSE, propeller, open water, roughness.
Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận