Nghiên cứu ảnh hưởng của rong rêu hà bám đến sự thay đổi hiệu suất của chong chóng bằng phương pháp CFD

Nghiên cứu ảnh hưởng của rong rêu hà bám đến sự thay đổi hiệu suất của chong chóng bằng phương pháp CFD

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của rong rêu hà bám đến sự thay đổi hiệu suất của chong chóng làm việc ở chế độ tự do bằng phương pháp CFD.

Diễn đàn khoa học