Nghiên cứu ảnh hưởng một số tham số của đường cong đến hao mòn gờ bánh xe đầu máy

Diễn đàn khoa học 29/01/2021 15:19

Bài báo trình bày mô hình đánh giá hao mòn gờ bánh xe của đầu máy căn cứ vào chỉ số hao mòn Heumann.


 

TS. TÀO VĂN CHIẾN
Trường Đại học Giao thông vận tải

DT

Quá trình tính toán chỉ số đánh giá hao mòn

 

TÓM TẮT: Bài báo trình bày mô hình đánh giá hao mòn gờ bánh xe của đầu máy căn cứ vào chỉ số hao mòn Heumann. Mô hình là sự kết hợp giữa mô hình động lực học đầu máy được xây dựng bằng phần mềm mô phỏng động lực học Simpack và chương trình tính toán dựa trên phần mềm Matlab. Ứng dụng mô hình này để đánh giá ảnh hưởng của bán kính đường cong, độ gia khoan, chiều dài đường cong hòa hoãn đến hao mòn gờ bánh xe. Đây là căn cứ để nghiên cứu lựa chọn các tham số của đường cong hợp lý nhằm làm giảm hao mòn bánh xe đầu máy.
TỪ KHÓA: Hao mòn bánh xe, động lực học, đường cong, đầu máy.
ABSTRACT: This paper deals with an evaluation model of locomotive wheel flange wear is proposed based on the Heumann wear index. The model is a combination of the locomotive dynamics model established by the simulation software Simpack and the calculation program based on the Matlab software. The model is used to evaluate the influence of curve radius, gauge widen and delayed curve length on wheel flange wear. This is the basis for research and selection of appropriate curve parameters to reduce wheel wear of locomotive.
KEYWORDS: Wheel wear, dynamic model, cuver, locomotive

Nội dung xem tại đây

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận