Nghiên cứu các tiêu chí đánh giá công nghệ xử lý nước thải trang trại chăn nuôi lợn

Diễn đàn khoa học 10/09/2021 13:37

Bài báo trình bày những kết quả nghiên cứu, đề xuất và lượng hóa tầm quan trọng của các tiêu chí đánh giá công nghệ xử lý nước thải (XLNT)


 

ThS. BÙI THỊ THANH LOAN
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Untitled

Trọng số các tiêu chí hiệu quả xử lý theo tiêu chuẩn môi trường

 

TÓM TẮT: Bài báo trình bày những kết quả nghiên cứu, đề xuất và lượng hóa tầm quan trọng của các tiêu chí đánh giá công nghệ xử lý nước thải (XLNT) trang trại chăn nuôi lợn nhằm đưa ra lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp với điều kiện thực tế và quy mô của các trang trại chăn nuôi lợn.
TỪ KHÓA: Công nghệ xử lý nước thải, nước thải chăn nuôi lợn.
ABSTRACT: The paper presents research results, recommends and quantifies the importance of criteria for evaluating wastewater treatment technology for pig farms in order to choose the treatment method suitable for the actual conditions of pig farms.
KEYWORDS: Wastewater treatment technology, pig breeding wastewater.
Nội dung xem tại đây

 

Ý kiến của bạn

Bình luận