Nghiên cứu, đánh giá ô nhiễm môi trường không khí trong hoạt động khai thác tại các cảng biển thuộc nhóm 5 và đề xuất giải pháp khắc phục

Diễn đàn khoa học 21/05/2021 10:14

Vấn đề ô nhiễm không khí hiện nay đang là chủ đề được quan tâm lớn không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới.


 

ThS. BÙI ĐÌNH VŨ; TS. TRẦN HỮU LONG; PGS. TS. TRẦN HỒNG HÀ
TS. NGUYỄN VĂN TIẾN; ThS. NGUYỄN KIM ANH
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

DT
 

 

TÓM TẮT: Vấn đề ô nhiễm không khí hiện nay đang là chủ đề được quan tâm lớn không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Một trong những nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu là do các hoạt động tại các cảng biển. Do đó, cần có sự giám sát một cách thường xuyên và chặt chẽ hoạt động tại các cảng biển để có những đánh giá, nhận xét về mức độ ô nhiễm không khí trong cảng. Bài báo tập trung vào việc nghiên cứu nguồn gây ô nhiễm không khí, kết quả quan trắc trong cảng cho thấy hàm lượng bụi lơ lửng, nồng độ khí độc hại như CO, NO2 và SO2 tại các cảng biển nhóm 5, qua đó có những nhận xét, đánh giá về mức độ ô nhiễm không khí tại các cảng biển này và đề xuất một số giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm không khí. Sau 6 tháng áp dụng giải pháp đề xuất tại cảng biển quốc tế SP - PSA, kết quả đã giảm thiểu được hàm lượng bụi và các khí độc hại C0, N02, S02 khoảng 11%.
TỪ KHÓA: Ô nhiễm không khí, cảng biển, nhóm 5, giải pháp giảm thiểu, SP-PSA.
ABSTRACT: Air pollution is an important matter not only in Vietnam but also on the world. One of the major sources of air pollution is operations in the sea ports. Therefore, it is necessary to have regular and strict supervision of activities at sea ports in order to assess on the level of air pollution. This article focuses on researching the source of air pollution, giving results of monitoring suspended dust, toxic gas concentrations such as C0, N02 and S02 at the ports of group 5, through which there are evaluation of the level of air pollution at these sea ports and propose some solutions to reduce air pollution. After 6 months of applying the proposed solution at SP - PSA international sea port, the results obtained the reduction of dust and toxic gases CO, NO2 và SO2 about 11%.
KEYWORDS: Air pollution, sea ports, group 5, solutions to reduce, SP-PSA.
Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận