Nghiên cứu đề xuất các yêu cầu kỹ thuật cơ bản và quy trình triển khai hệ thống đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam

Tác giả: Nhóm tác giả

saosaosaosaosao
Ứng dụng 18/12/2019 04:45

Bài báo trình bày nghiên cứu các yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với từng thành phần và hệ thống con (subsystem) của hệ thống đường sắt tốc độ cao...

TS. NGUYỄN THỊ HOÀI AN 

Trường Đại học Giao thông vận tải

ThS. LÊ HOÀNG

Bộ Giao thông vận tải

1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
9a
10a
11a
12a
13a
14a
15a
16a
Ý kiến của bạn

Bình luận