Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác tập huấn nâng cao năng lực thi hành pháp luật trong lĩnh vực vận tải và an toàn giao thông đối với cán bộ quản lý

Diễn đàn khoa học 24/03/2021 16:00

Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ quản lý trong thi hành pháp luật trong lĩnh vực vận tải và ATGT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về GTVT,


 

TS. TRẦN THỊ BÍCH NGỌC
Trường Cán bộ Quản lý Giao thông vận tải

Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ quản lý trong thi hành pháp luật trong lĩnh vực vận tải và ATGT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về GTVT, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Bài báo trình bày khái quát về thực trạng công tác tập huấn nâng cao năng lực thi hành pháp luật trong lĩnh vực vận tải và ATGT đối với cán bộ quản lý, kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân những hạn chế đó. Đồng thời, bài báo đưa ra giải pháp thiết thực là hoàn thiện công tác tập huấn về nội dung, chương trình, phương pháp tập huấn, hiện đại hóa cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phục vụ cho công tác tập huấn, tăng nguồn kinh phí đầu tư cho công tác tập huấn.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận