Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác tập huấn nâng cao năng lực thi hành pháp luật trong lĩnh vực vận tải và an toàn giao thông đối với cán bộ quản lý

Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác tập huấn nâng cao năng lực thi hành pháp luật trong lĩnh vực vận tải và an toàn giao thông đối với cán bộ quản lý

Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ quản lý trong thi hành pháp luật trong lĩnh vực vận tải và ATGT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về GTVT,

Diễn đàn khoa học