Nghiên cứu một số giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển giao thông đường bộ gắn liền với phát triển kinh tế biển của các tỉnh thành khu vực duyên hải Nam Trung bộ

Diễn đàn khoa học 10/09/2021 13:54

Đầu tư phát triển giao thông đường bộ là một quá trình lâu dài, đòi hỏi huy động nhiều nguồn lực, cụ thể sẽ là một số lượng vốn lớn cùng với đó là các cơ chế chính sách rõ ràng, minh bạch.


 

ThS. NGUYỄN NGUYÊN KHANG
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

Untitled

Vốn đầu tư theo nguồn vốn so với GDP của quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

 

TÓM TẮT: Đầu tư phát triển giao thông đường bộ là một quá trình lâu dài, đòi hỏi huy động nhiều nguồn lực, cụ thể sẽ là một số lượng vốn lớn cùng với đó là các cơ chế chính sách rõ ràng, minh bạch. Trong đó, các tuyến đường ven biển được xây dựng và hình thành mang cả ý nghĩa kinh tế lẫn quốc phòng, kết hợp với việc hình thành các khu đô thị, khu du lịch ven biển, góp phần thúc đẩy phát triển của các tỉnh thành có đường bờ biển, đặc biệt như các tỉnh miền Trung, trong đó có các tỉnh thành duyên hải Nam Trung bộ... Do đó, để tạo nguồn vốn ổn định, thường xuyên thì công tác quản lý nhà nước vẫn còn có ý nghĩa rất quan trọng với vai trò định hướng, mang tính tổng thể, điều phối nguồn lực logic và đồng bộ. Có như vậy, việc thu hút vốn đầu tư mới đạt hiệu quả như mong muốn.
TỪ KHÓA: Giao thông đường bộ, đường ven biển, thu hút vốn đầu tư.
ABSTRACT: Investment of road transport development is a long-term process, requiring mobilization of many resources with a large amount of capital along with clear and transparent policy. In particular, the coastal roads built and formed have both economic and defense significance. Combined with the formation of urban areas, coastal tourist areas can contribute to develop of provinces with coastline. Especially, Provinces of central zones including the South Central Coast Provinces... Therefore, to create stable and regular capital, the state management plays an important role in orientating, coordinating resources logically and synchronously so that attractions of investment capital can achieve the desired effect.
KEYWORDS: Road transport, coastal roads, attractions of investment capital.
Nội dung xem tại đây

 

Ý kiến của bạn

Bình luận