Nghiên cứu mức độ ô nhiễm tiếng ồn trong nhà thí nghiệm đa năng Trường Đại học Giao thông vận tải

25/05/2018 10:00

Bài báo trình bày cơ sở khoa học và quá trình nghiên cứu thực nghiệm xác định mức ồn tại nhà thí nghiệm đa năng - Trường Đại học GTVT.

haphi_Page_1
haphi_Page_2
haphi_Page_3
haphi_Page_4
haphi_Page_5
haphi_Page_6
haphi_Page_7
haphi_Page_8
Ý kiến của bạn

Bình luận