Nghiên cứu thực nghiệm xác định các thông số động lực học của máy đóng cọc hộ lan đường ô tô

Diễn đàn khoa học 31/05/2021 14:30

Bài báo trình bày tóm tắt các bước tiến hành và kết quả nghiên cứu thực nghiệm đã đạt được khi đo đạc các thông số động lực học (ĐLH) của hệ thống truyền động thủy lực (TĐTL) và kết cấu khung sàn của máy đóng cọc hộ lan đường ô tô trong quá trình đóng cọc và nhổ cọc.


 

ThS. NGUYỄN ANH NGỌC; PGS. TS. NGUYỄN VĂN VỊNH; PGS. TS. NGUYỄN BÍNH
Trường Đại học Giao thông vận tải

DT
 

 

TÓM TẮT: Bài báo trình bày tóm tắt các bước tiến hành và kết quả nghiên cứu thực nghiệm đã đạt được khi đo đạc các thông số động lực học (ĐLH) của hệ thống truyền động thủy lực (TĐTL) và kết cấu khung sàn của máy đóng cọc hộ lan đường ô tô trong quá trình đóng cọc và nhổ cọc. Bài báo sử dụng phương pháp trung bình hóa tín hiệu trong miền thời gian và phép biến đổi Fourier để phân tích tín hiệu trong miền tần số để xử lí số liệu đo. Các kết quả nghiên cứu thực nghiệm này sẽ là cơ sở khoa học để đề xuất chế độ làm việc hợp lí của máy đóng cọc phù hợp với điều kiện khai thác.
TỪ KHÓA: Động lực học, áp suất, lưu lượng, chuyển vị, áp lực lên nền, máy đóng cọc hộ lan đường ô tô.
ABSTRACT: The article presents the order of conducting and the results of experimental research that obtained when measuring the dynamic parameters of hydraulic transmission system and frame structure of the highway guardrail hydraulic pile driver when driving piles and uprooting. The article uses the time domain averaging method and the Fourier transform to analyze signals in the frequency domain to process measured data. The research results will be the scientific basic for the authors to suggest the reasonable working mode of the machine which is suitable for operating conditions.
KEYWORDS: Dynamic, pressure, flow, displacement, compression on the ground, highway guardrail hydraulic pile driver.
Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận