Nghiên cứu ứng dụng phần mềm ArcGis xuất bản hải đồ điện tử enc

Diễn đàn khoa học 30/09/2021 09:43

Hải đồ là phương tiện trợ giúp quan trọng nhất cho người đi biển và đảm bảo an toàn hàng hải. Hiện nay, hải đồ điện tử là một trong những sản phẩm hiện đại nhất phục vụ cho mục đích này.


 

ThS. NGUYỄN QUANG HUY
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Untitled1

Cấu trúc dữ liệu dạng điểm, đường, vùng theo tiêu chuẩn S-57

TÓM TẮT: Hải đồ là phương tiện trợ giúp quan trọng nhất cho người đi biển và đảm bảo an toàn hàng hải. Hiện nay, hải đồ điện tử là một trong những sản phẩm hiện đại nhất phục vụ cho mục đích này. Tuy nhiên, việc tiếp cận với quy trình sản xuất hải đồ điện tử ENC bằng các phần mềm chuyên dụng hiện nay đối với người nghiên cứu và sinh viên còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu chuyên sâu về hải đồ điện tử ENC cũng đặt ra yêu cầu cần phải xây dựng một quy trình sản xuất hải đồ điện tử ENC bằng các phần mềm khác, giảm thiểu chi phí và dễ dàng tiếp cận với mọi đối tượng. Từ yêu cầu thực tiễn đó, bài báo đã nghiên cứu ứng dụng phần mềm ArcGIS xuất bản hải đồ điện tử ENC và thí điểm xây dựng cơ sở dữ liệu và xuất bản hải đồ điện tử ENC tại một khu vực biển nhất định.

TỪ KHÓA: ArcGIS for Maritime, Nautical Solution, Hải đồ điện tử, Tiêu chuẩn S-57.
ABSTRACT: Nautical charts are very important for seafarers and ensure maritime safety. Electronic Navigational charts (ENCs) are currently one of the most modern products for this purpose. However, the access to ENC production process with specialized software for researchers and students is still limited. In addition, the intensive research on ENC set out the need to build an ENC production process with other software, reduce cost and easily accessible for all people. From that practical requirement, the article introduces the method for production of ENCs using ArcGIS software, building ENC database and publishing ENC in a certain sea area.
KEYWORDS: ArcGIS for Maritime, Nautical Solution, ENC, S-57 Standard.
Nội dugn xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận