Nghiên cứu ứng dụng phần mềm PLC Simulator xây dựng thí nghiệm thực hành mô phỏng mạch điện phục vụ đào tạo sinh viên Khoa Điện tại Trường Cao đẳng VMU

Diễn đàn khoa học 10/09/2021 12:49

Bài báo trình bày về ứng dụng của phần mềm PLC Simulator trong việc xây dựng các bài thực hành mô phỏng mạch điện để phục vụ đào tạo sinh viên Khoa Điện tại Trường Cao đẳng VMU


 

ThS. ĐỖ THU HUYỀN; TS. ĐỒNG XUÂN THÌN
Trường Cao đẳng VMU - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

DT

Tạo dự án mới với trình mô phỏng PLC

 

TÓM TẮT: Bài báo trình bày về ứng dụng của phần mềm PLC Simulator trong việc xây dựng các bài thực hành mô phỏng mạch điện để phục vụ đào tạo sinh viên Khoa Điện tại Trường Cao đẳng VMU. PLC Simulator là một phần mềm đơn giản và trực quan. Trong bài báo này, tác giả giới thiệu các kiến thức cơ bản về phần mềm PLC Simulator, cách mô phỏng lập trình mô hình mạch điện trên phần mềm. Trên giao diện của phần mềm này, các công cụ được hiển thị trực quan và có thể tìm kiếm dễ dàng trong bảng điều khiển. Từ đó, tác giả đã ứng dụng phần mềm dùng trong giảng dạy cho sinh viên để tạo ra các bài thực hành cho mô-đun PLC tại Trường Cao đẳng VMU. Các bài thực hành này sẽ giúp sinh viên hiểu rõ hơn về lập trình, thiết kế, mô phỏng mạch điện và ứng dụng của công nghệ tự động hóa trong thực tế.
TỪ KHÓA: PLC Simulator, mô-đun, phần mềm, lập trình.
ABSTRACT: This paper introduced an PLC Simulator’s application to make experiments in electrical circuit simulation for electrical engineering training purpose at VMU college. PLC Simulator is a simple and visual software. In this paper, author presented the basic knowledge of PLC Simulator software and the simulation of electrical circuit on this software. On the software’s interface, the tools are clearly displayed on the control panels. As a result, this software was employed to create experiments for electrical students training aim at VMU college. The findings helped students clearly understand about the programming, designing, simulating electrical circuit and the application of automation technology.
KEYWORDS: Simulator software, module, software, programming.
Nội dung xem tại đây

 

 Ý kiến của bạn

Bình luận