Nghiên cứu xác định mức độ giảm tiêu hao nhiên liệu và khí thải khi sử dụng chất xúc tác thanh gốm PlauMaiEco trên động cơ chạy xăng RON 95 trong phòng thí nghiệm

Tác giả: Nhóm tác giả

saosaosaosaosao
Ứng dụng 30/12/2019 04:10

Bài báo trình bày những kết quả nghiên cứu sử dụng chất xúc tác nhiên liệu thanh gốm PlauMaiEco trên hệ nghiên cứu động cơ chạy xăng RON 95...

 

NGUYỄN TUẤN KIỆT;

NGUYỄN VĂN TÚ;

ThS. NGÔ QUANG DỰ;

ThS. NGUYỄN TUẤN THÀNH

Trường Đại học Giao thông vận tải

ThS. HOÀNG MINH TRANG 

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Môi trường xanh thế giới

SHIN, EON JANG 

Công ty PLauMaiEco, Hàn Quốc

.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ý kiến của bạn

Bình luận