Nghiên cứu yếu tố con người trong việc đào tạo huấn luyện sỹ quan, sinh viên khối đi biển

Tác giả: MAI BÁ LĨNH

saosaosaosaosao
Sản phẩm 01/01/2020 07:26

Trong bài báo này, chúng tôi muốn giới thiệu kết quả của công trình nghiên cứu về yếu tố con người...


 

TS. MAI BÁ LĨNH -

Bộ Giao thông vận tải

.

1a
2
3
4
5
6
Ý kiến của bạn

Bình luận