Xác định nhiệt độ hóa mềm của nhựa đường từ thí nghiệm cắt động lưu biến

Xác định nhiệt độ hóa mềm của nhựa đường từ thí nghiệm cắt động lưu biến

Nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ giữa thông số mô-đun cắt phức G* được xác định bằng thí nghiệm cắt động lưu biến DSR (Dynamic Shear Rheological)...

Diễn đàn khoa học
Nghiên cứu thực nghiệm tương quan một số đặc tính cơ lý của bi-tum và khả năng kháng hằn vệt bánh xe của bê tông asphalt trong điều kiện Việt Nam

Nghiên cứu thực nghiệm tương quan một số đặc tính cơ lý của bi-tum và khả năng kháng hằn vệt bánh xe của bê tông asphalt trong điều kiện Việt Nam

Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu thực nghiệm mối tương quan giữa một số đặc tính cơ lý của bi-tum và khả năng kháng hằn vệt bánh xe (HVBX) của bê tông nhựa (BTN) rải nóng thông qua thử nghiệm trong phòng theo AASHTO T324 sử dụng thiết bị Wheel Tracking Device.

Nghiên cứu