Nhiều điểm mới trong quy chế về hệ thống thông tin báo cáo Bộ GTVT

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 18/12/2021 07:29

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2142/QĐ-BGTVT Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo Bộ GTVT


baocao
Hệ thống thông tin báo cáo Bộ GTVT (Ảnh: mt.gov.vn)

Hệ thống thông tin báo cáo Bộ GTVT có địa chỉ truy cập tại: http://baocao.mt.gov.vn, với một số tính năng chủ yếu như sau: Quản lý danh mục cơ quan, đơn vị; Quản lý danh mục báo cáo; Quản lý người dùng; Giao báo cáo; Nhập báo cáo; Duyệt báo cáo; Theo dõi trạng thái báo cáo; Các tiện ích hỗ trợ. Các tính năng của Hệ thống thông tin báo cáo Bộ GTVT tuân thủ theo các quy định của Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo Quy chế, các tổ chức, cá nhân được giao tổng hợp báo cáo có trách nhiệm cập nhập dữ liệu hoặc giao và tổng hợp báo cáo từ các đơn vị khác trên Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Giao thông vận tải. Việc giao báo cáo cho đơn vị phải tuân thủ các quy định về chế độ báo cáo hoặc theo chức năng quản lý nhà nước; thời gian giao báo cáo tối thiểu trước 72 giờ trước thời hạn gửi báo cáo được quy định tại quy chế này (trừ các báo cáo đột xuất). Cơ quan, đơn vị được giao nhập báo cáo có trách nhiệm cập nhật và gửi dữ liệu được giao trên Hệ thống thông tin báo cáo Bộ GTVT.

Dữ liệu trên Hệ thống thông tin báo cáo Bộ GTVT là thông tin chính thống, có giá trị pháp lý phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ và các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị có quyền khai thác dữ liệu trên hệ thống theo phân định quyền hạn, trách nhiệm cụ thể của các đơn vị. Dữ liệu hệ thống chỉ được khai thác, sử dụng vào mục đích công vụ; các cơ quan, đơn vị sử dụng dữ liệu từ hệ thống phải trích dẫn đầy đủ, chính xác số liệu từ hệ thống, nguồn số liệu.

Bộ GTVT giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu trình Bộ GTVT ban hành danh sách biểu báo cáo định kỳ triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo Bộ GTVT; Hướng dẫn chuẩn hóa biểu mẫu báo cáo định kỳ cho các cơ quan, đơn vị; Chủ trì theo dõi, giám sát, đôn đốc việc cung cấp, cập nhật dữ liệu các biểu báo cáo triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo Bộ GTVT.

Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành nâng cấp, bổ sung, cập nhật Hệ thống thông tin báo cáo Bộ GTVT đáp ứng các quy định của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và chỉ đạo của Bộ GTVT. Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện kết nối Hệ thống thông tin báo cáo Bộ GTVT với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; Hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT và các bộ, ngành khác khi có đề xuất. Chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, duy trì, bảo trì hệ thống các cơ quan, đơn vị có biểu mẫu báo cáo được triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo Bộ GTVT.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 16/12/2021.

Ý kiến của bạn

Bình luận