Nhiều điểm mới trong quy chế về hệ thống thông tin báo cáo Bộ GTVT

Nhiều điểm mới trong quy chế về hệ thống thông tin báo cáo Bộ GTVT

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2142/QĐ-BGTVT Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo Bộ GTVT

Giao thông 24h