Nhiều quy định mới về lưu hành xe quá khổ, quá tải cầu đường

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 14/12/2023 13:20

Thông tư 35/2023 vừa được Bộ GTVT ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2015 và Thông tư 06/2023 quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2024.

Nhiều quy định mới về lưu hành xe quá khổ, quá tải cầu đường- Ảnh 1.

Bộ GTVT ban hành Thông tư 35/2023 sửa đổi, bổ sung Thông tư 46/2015 và Thông tư 06/2023

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 35/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ.

Theo đó, Thông tư 35/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2015 và Thông tư 06/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường bộ.

Thông tư 35/2023 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 và bổ sung khoản 10, khoản 11, khoản 12 vào Điều 3; bổ sung khoản 10 vào Điều 3; bổ sung khoản 11 vào Điều 3; bổ sung khoản 12 vào Điều 3; sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 4; sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 5; sửa đổi, bổ sung Điều 6 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 06/2023); sửa đổi, bổ sung Điều 7 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 06/2023); sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8; sửa đổi, bổ sung Điều 9; sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 11; sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 14; sửa đổi, bổ sung khoản 1, điểm a khoản 2, khoản 3, điểm a và điểm b khoản 4 Điều 20; sửa bổ sung khoản 1, điểm d khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 21; sửa đổi, bổ sung Điều 22 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 06/2023).

Ngoài ra, Thông tư 35/2023 sửa đổi, bổ sung, thay thế một số cụm từ, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 46/2015. Trong đó, thay cụm từ "có một trong các kích thước bao ngoài" bằng cụm từ "có ít nhất một trong các kích thước bao ngoài" tại tên khoản 1 Điều 12.

Đồng thời thay cụm từ "Xe chuyên dùng và xe chở container" bằng cụm từ "Xe chở container" tại khoản 3 Điều 18; Thay thế Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4, Phụ lục 5A, Phụ lục 5B, Phụ lục 5C, Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư 46/2015 tương ứng bằng Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III, Phụ lục IV, Phụ lục V, Phụ lục VI, Phụ lục VII, Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư 35/2023; Bổ sung Phụ lục 7 vào Thông tư 46/2015 bằng Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư 35/2023.

Tại điều khoản chuyển tiếp, các hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lưu hành xe đã gửi đến và được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép lưu hành xe tiếp nhận trước ngày Thông tư 35/2023 có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định tại Thông tư 46/2015 và Thông tư 06/2023.

Các Giấy phép lưu hành xe đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, tiếp tục được sử dụng cho đến khi hết thời hạn ghi trong Giấy phép lưu hành xe.

Xem toàn văn Thông tư 35/2023 của Bộ GTVT tại đây.


Ý kiến của bạn

Bình luận