Những nhà máy Tesla trong tương lai không có chỗ dành cho con người

Những nhà máy Tesla trong tương lai không có chỗ dành cho con người

Một kế hoạch về nhà máy tự động hoàn toàn của Tesla có thể làm cho không còn người công nhân nào gặp tai nạn khi sản xuất nữa