Phân tích, đánh giá một số phương pháp xác định sức chịu tải của cọc theo nền đất

16/05/2017 06:31

Tác giả bài báo tiến hành nghiên cứu và áp dụng bốn phương pháp khác nhau (theo TCVN 10304-2014, API 2002, OCDI 2002 và công thức Schmertmann) vào tính toán sức chịu tải của cọc cho cảng Sao Mai - Bến Đình, sau đó sử dụng phương pháp xác suất thống kê và lý thuyết độ tin cậy để phân tích và so sánh các kết quả tính toán với số liệu thực đo.

 

13. Do Anh Do-xog_Page_1
13. Do Anh Do-xog_Page_2

 

13. Do Anh Do-xog_Page_3

 

13. Do Anh Do-xog_Page_4
13. Do Anh Do-xog_Page_5

 

13. Do Anh Do-xog_Page_7

 

13. Do Anh Do-xog_Page_8

 

13. Do Anh Do-xog_Page_9
Ý kiến của bạn

Bình luận