Phân tích tổng quan hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm trên đường thủy nội địa

Diễn đàn khoa học 10/09/2021 13:01

Hàng nguy hiểm vận chuyển trên đường thủy nội địa nước ta đang gia tăng rất nhanh cả về số lượng các loại chất nguy hiểm và độc hại cũng như khối lượng hàng nguy hiểm luân chuyển, để phục vụ nhu cầu của nền kinh tế đang phát triển bất chấp đại dịch Covid-19.


 

ThS. NGUYỄN CAO HIẾN
Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Giao thông vận tải)
TS. PHAN VĂN HƯNG
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

DT

Sơ đồ các tuyến vận tải thủy nội địa chính phía Nam

 

TÓM TẮT: Hàng nguy hiểm vận chuyển trên đường thủy nội địa nước ta đang gia tăng rất nhanh cả về số lượng các loại chất nguy hiểm và độc hại cũng như khối lượng hàng nguy hiểm luân chuyển, để phục vụ nhu cầu của nền kinh tế đang phát triển bất chấp đại dịch Covid-19. Các sự cố liên quan đến chất nguy hiểm và độc hại vận chuyển bằng đường thủy đang là vấn đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của các học giả, các nhà chức trách và người lao động trong Ngành. Bởi vì, tần suất xảy ra sự cố đang gia tăng và hệ quả xấu tác động tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường và gây thiệt hại đặc biệt lớn đối với kinh tế - xã hội. Để làm sáng tỏ về hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm trên đường thủy nội địa hiện nay, bài báo sẽ khái quát một số nét chính về hàng nguy hiểm như khái niệm, tình hình vận chuyển, các ảnh hưởng của sự cố hàng nguy hiểm trên đường thủy nội địa và đề xuất các vấn đề then chốt cần nghiên cứu, thực hiện trong giai đoạn hiện nay như: rà soát, hoàn thiện pháp luật; đánh giá rủi ro; tăng cường giám sát, kiểm tra; đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc với hàng nguy hiểm cũng như ứng phó sự cố.
TỪ KHÓA: Hàng nguy hiểm, hoạt động vận chuyển, ảnh hưởng, đường thủy nội địa.
ABSTRACT: Dangerous goods transported on our country’s inland waterways are increasing very rapidly both in terms of the number of hazardous and noxious substances, as well as the volume of dangerous goods in circulation, to serve the needs of a thriving economy despite the Covid-19 pandemic. The accidents and incidents of dangerous good transported by water are attracting special attention of scholars, authorities and people in the inland waterways. Because the frequency of incidents is increasing and the negative consequences on human life, health, the environment and cause especially great damage to the socio-economy. Inorder to shed light on dangerous goods transportation activities on inland waterways today, this article will outline some key features of dangerous goods such as concept, transportation situation, effects of cargo incidents, etc. dangers on inland waterways and propose key issues that need to be researched and implemented in the current period such as: reviewing and perfecting the law; risk assessment; strengthen supervision and inspection; training to improve knowledge and skills to work with dangerous goods as well as to respond to incidents.
KEYWORDS: Dangerous good, transportation activities, impacts, inland waterways.
Nội dung xem tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận